Úvod

Pre vylúčenie pochybností ARDAL upozorňuje, že všetky údaje tu uvádzané majú výlučne informatívny charakter a nemôžu byť použité na právne účely.
Predložené informácie nemajú odporúčací charakter na akékoľvek investovanie alebo predaj štátnych cenných papierov.

ARDAL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty, záväzky alebo náklady vzniknuté v dôsledku investičných rozhodnutí vychádzajúcich z údajov tu zverejnených.

Záväzky z istín cenných papierov a úverov
K dátumu 31.08.2023 EUR Priemerný vážený náklad
Emitované dlhopisy 60 529,98 1,92 % p. a.
Emitované ŠPP 0,00 0,00 % p. a.
Prijaté úvery 4 025,93 1,54 % p. a.
Záväzky spolu 64 555,91 1,90 % p. a.
Emisie Štátny dlh
Vývoj dlhu Rizikové parametre
Zrealizované aukcie a syndikáty
Dátum aukcie 1 ISIN 2 Názov CP
18.09.2023 SK4120013400 ŠD 233
18.09.2023 SK4000017380 ŠD 241
18.09.2023 SK4000022539 ŠD 245
18.09.2023 SK4000023230 ŠD 247
19.06.2023 SK4000022539 ŠD 245
Obchody s cennými papiermi
Plánované aukcie
Dátum aukcie 3 ISIN 2 Názov CP
Najbližšie plánované aukcie
Vysvetlivky:
1)Po kliknutí na dátum aukcie sa zobrazí Výsledok aukcie.
2)Po kliknutí na ISIN sa zobrazia Emisné podmienky.
3)Po kliknutí na dátum aukcie sa týždeň pred aukciou zobrazia Aukčné podmienky plánovanej aukcie.