Obchodovateľné štátne dlhopisy vydané v zahraničí

Prehľad jednotlivých emisií dlhových cenných papierov vydaných Slovenskou republikou na zahraničnom trhu.

Aktuálne sú zobrazené "živé" cenné papiere (ďalej len CP), ktoré neboli splatené ku dňu aktualizácie.

Názov CP ISIN Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Pôvodná
splatnosť v
rokoch
Menovitá hodnota
celej emisie
Mena Výnos v % p.a. Emisná cena Úroková báza
ŠD NOK 2024 XS1047498107 27.03.2014 27.03.2024 10,00 1 150 000 000 NOK 4,000 100,000 30/360
ŠD NOK 2026 XS1047498792 27.03.2014 27.03.2026 12,00 2 250 000 000 NOK 4,200 100,000 30/360
Spolu: 3 400 000 000
Názov CP ISIN Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Pôvodná
splatnosť v
rokoch
Menovitá hodnota
celej emisie
Mena Výnos v % p.a. Emisná cena Úroková báza
ŠD EUR 2034 XF0004450031 21.02.2014 21.02.2034 20,00 500 000 000 EUR 3,600 100,000 Actual/Actual
Spolu: 500 000 000