Kumulatívny stav záväzkov z emitovaných cenných papierov (ďalej len CP) a prijatých úverov.
* Údaje pre aktuálny rok sú reprezentované sumou istín cenných papierov a prijatých úverov k dátumu poslednej aktualizácie.
XLSX
Splatnosti istín cenných papierov a úverov v jednotlivých rokoch.
* Údaje pre aktuálny rok sú reprezentované sumou splátok CP a úverov od začiatku daného roka do dátumu poslednej aktualizácie.
XLSX
Splatnosť istín z emitovaných CP a prijatých úverov k aktuálnemu dátumu podľa jednotlivých rokov v budúcnosti.
* Údaje pre aktuálny rok sú reprezentované sumou splatných CP a úverov od dátumu poslednej aktualizácie do konca daného roka.
XLSX