Úvod

Pre vylúčenie pochybností ARDAL upozorňuje, že všetky údaje tu uvádzané majú výlučne informatívny charakter a nemôžu byť použité na právne účely.
Predložené informácie nemajú odporúčací charakter na akékoľvek investovanie alebo predaj štátnych cenných papierov.

ARDAL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty, záväzky alebo náklady vzniknuté v dôsledku investičných rozhodnutí vychádzajúcich z údajov tu zverejnených.

Záväzky z istín cenných papierov a úverov
K dátumu 30.09.2020 EUR Priemerný vážený náklad
Emitované dlhopisy 44 450,85 1,97 % p. a.
Emitované ŠPP 2 500,00 -0,13 % p. a.
Prijaté úvery 3 283,83 1,83 % p. a.
Záväzky spolu 50 234,67 1,85 % p. a.
Emisie Štátny dlh
Vývoj dlhu Rizikové parametre
Zrealizované aukcie a syndikáty
Dátum aukcie 1 ISIN 2 Názov CP
19.10.2020 SK4120011420 ŠD 229
19.10.2020 SK4120012691 ŠD 232
19.10.2020 SK4120015173 ŠD 236
19.10.2020 SK4000017380 ŠD 241
21.09.2020 SK4000017398 ŠD 240
Obchody s cennými papiermi
Plánované aukcie
Dátum aukcie 3 ISIN 2 Názov CP
Najbližšie plánované aukcie
Vysvetlivky:
1)Po kliknutí na dátum aukcie sa zobrazí Výsledok aukcie.
2)Po kliknutí na ISIN sa zobrazia Emisné podmienky.
3)Po kliknutí na dátum aukcie sa týždeň pred aukciou zobrazia Aukčné podmienky plánovanej aukcie.