Úvod

Pre vylúčenie pochybností ARDAL upozorňuje, že všetky údaje tu uvádzané majú výlučne informatívny charakter a nemôžu byť použité na právne účely.
Predložené informácie nemajú odporúčací charakter na akékoľvek investovanie alebo predaj štátnych cenných papierov.

ARDAL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty, záväzky alebo náklady vzniknuté v dôsledku investičných rozhodnutí vychádzajúcich z údajov tu zverejnených.

Záväzky z istín cenných papierov a úverov
K dátumu 30.04.2021 EUR Priemerný vážený náklad
Emitované dlhopisy 47 849,75 1,75 % p. a.
Emitované ŠPP 615,00 -0,21 % p. a.
Prijaté úvery 3 828,68 1,57 % p. a.
Záväzky spolu 52 293,43 1,71 % p. a.
Emisie Štátny dlh
Vývoj dlhu Rizikové parametre
Zrealizované aukcie a syndikáty
Dátum aukcie 1 ISIN 2 Názov CP
19.04.2021 SK4120009762 ŠD 227
19.04.2021 SK4120013400 ŠD 233
19.04.2021 SK4000017059 ŠD 237
19.04.2021 SK4000017398 ŠD 240
14.04.2021 SK4000018958 ŠD 242
Obchody s cennými papiermi
Plánované aukcie
Dátum aukcie 3 ISIN 2 Názov CP
17.05.2021 SK4120013400 ŠD 233
17.05.2021 SK4000017059 ŠD 237
17.05.2021 SK4000017158 ŠD 238
17.05.2021 SK4000017166 ŠD 239
Najbližšie plánované aukcie
Vysvetlivky:
1)Po kliknutí na dátum aukcie sa zobrazí Výsledok aukcie.
2)Po kliknutí na ISIN sa zobrazia Emisné podmienky.
3)Po kliknutí na dátum aukcie sa týždeň pred aukciou zobrazia Aukčné podmienky plánovanej aukcie.