Úvod

Pre vylúčenie pochybností ARDAL upozorňuje, že všetky údaje tu uvádzané majú výlučne informatívny charakter a nemôžu byť použité na právne účely.
Predložené informácie nemajú odporúčací charakter na akékoľvek investovanie alebo predaj štátnych cenných papierov.

ARDAL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty, záväzky alebo náklady vzniknuté v dôsledku investičných rozhodnutí vychádzajúcich z údajov tu zverejnených.

Záväzky z istín cenných papierov a úverov
K dátumu 31.05.2024 EUR Priemerný vážený náklad
Emitované dlhopisy 69 241,10 2,18 % p. a.
Emitované ŠPP 0,00 0,00 % p. a.
Prijaté úvery 4 092,25 1,56 % p. a.
Záväzky spolu 73 333,35 2,15 % p. a.
Emisie Štátny dlh
Vývoj dlhu Rizikové parametre
Zrealizované aukcie a syndikáty
Dátum aukcie 1 ISIN 2 Názov CP
20.05.2024 SK4000018958 ŠD 242
20.05.2024 SK4000024683 ŠD 248
20.05.2024 SK4000024675 ŠD 249
20.05.2024 SK4000024865 ŠD 250
18.04.2024 CH1344316695 ŠD CHF 2028
Obchody s cennými papiermi
Plánované aukcie
Dátum aukcie 3 ISIN 2 Názov CP
Najbližšie plánované aukcie
Vysvetlivky:
1)Po kliknutí na dátum aukcie sa zobrazí Výsledok aukcie.
2)Po kliknutí na ISIN sa zobrazia Emisné podmienky.
3)Po kliknutí na dátum aukcie sa týždeň pred aukciou zobrazia Aukčné podmienky plánovanej aukcie.