Úvod

Pre vylúčenie pochybností ARDAL upozorňuje, že všetky údaje tu uvádzané majú výlučne informatívny charakter a nemôžu byť použité na právne účely.
Predložené informácie nemajú odporúčací charakter na akékoľvek investovanie alebo predaj štátnych cenných papierov.

ARDAL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty, záväzky alebo náklady vzniknuté v dôsledku investičných rozhodnutí vychádzajúcich z údajov tu zverejnených.

Záväzky z istín cenných papierov a úverov
K dátumu 31.05.2020 EUR Priemerný vážený náklad
Emitované dlhopisy 42 879,45 2,04 % p. a.
Emitované ŠPP 2 980,00 -0,08 % p. a.
Prijaté úvery 3 090,78 1,95 % p. a.
Záväzky spolu 48 950,22 1,91 % p. a.
Emisie Štátny dlh
Vývoj dlhu Rizikové parametre
Zrealizované aukcie a syndikáty
Dátum aukcie 1 ISIN 2 Názov CP
25.05.2020 SK4000017133 ŠPP 20
18.05.2020 SK4000017059 ŠD 237
18.05.2020 SK4120013400 ŠD 233
18.05.2020 SK4120014150 ŠD 234
18.05.2020 SK4120015173 ŠD 236
Obchody s cennými papiermi
Plánované aukcie
Dátum aukcie 3 ISIN 2 Názov CP
Najbližšie plánované aukcie
Vysvetlivky:
1)Po kliknutí na dátum aukcie sa zobrazí Výsledok aukcie.
2)Po kliknutí na ISIN sa zobrazia Emisné podmienky.
3)Po kliknutí na dátum aukcie sa týždeň pred aukciou zobrazia Aukčné podmienky plánovanej aukcie.