Úvod

Pre vylúčenie pochybností ARDAL upozorňuje, že všetky údaje tu uvádzané majú výlučne informatívny charakter a nemôžu byť použité na právne účely.
Predložené informácie nemajú odporúčací charakter na akékoľvek investovanie alebo predaj štátnych cenných papierov.

ARDAL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty, záväzky alebo náklady vzniknuté v dôsledku investičných rozhodnutí vychádzajúcich z údajov tu zverejnených.

Záväzky z istín cenných papierov a úverov
K dátumu 31.10.2020 EUR Priemerný vážený náklad
Emitované dlhopisy 44 928,85 1,94 % p. a.
Emitované ŠPP 1 500,00 -0,21 % p. a.
Prijaté úvery 3 284,03 1,83 % p. a.
Záväzky spolu 49 712,88 1,87 % p. a.
Emisie Štátny dlh
Vývoj dlhu Rizikové parametre
Zrealizované aukcie a syndikáty
Dátum aukcie 1 ISIN 2 Názov CP
16.11.2020 SK4120013400 ŠD 233
16.11.2020 SK4120014150 ŠD 234
16.11.2020 SK4000017059 ŠD 237
16.11.2020 SK4000017166 ŠD 239
19.10.2020 SK4000017380 ŠD 241
Obchody s cennými papiermi
Plánované aukcie
Dátum aukcie 3 ISIN 2 Názov CP
Najbližšie plánované aukcie
Vysvetlivky:
1)Po kliknutí na dátum aukcie sa zobrazí Výsledok aukcie.
2)Po kliknutí na ISIN sa zobrazia Emisné podmienky.
3)Po kliknutí na dátum aukcie sa týždeň pred aukciou zobrazia Aukčné podmienky plánovanej aukcie.