Úvod

Pre vylúčenie pochybností ARDAL upozorňuje, že všetky údaje tu uvádzané majú výlučne informatívny charakter a nemôžu byť použité na právne účely.
Predložené informácie nemajú odporúčací charakter na akékoľvek investovanie alebo predaj štátnych cenných papierov.

ARDAL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty, záväzky alebo náklady vzniknuté v dôsledku investičných rozhodnutí vychádzajúcich z údajov tu zverejnených.

Záväzky z istín cenných papierov a úverov
K dátumu 31.12.2019 EUR Priemerný vážený náklad
Emitované dlhopisy 38 165,76 2,49 % p. a.
Emitované ŠPP 0,00 0,00 % p. a.
Prijaté úvery 2 471,56 2,41 % p. a.
Záväzky spolu 40 637,32 2,49 % p. a.
Emisie Štátny dlh
Vývoj dlhu Rizikové parametre
Zrealizované aukcie a syndikáty
Dátum aukcie 1 ISIN 2 Názov CP
20.01.2020 SK4120011420 ŠD 229
20.01.2020 SK4120015173 ŠD 236
18.11.2019 SK4120011420 ŠD 229
18.11.2019 SK4120013400 ŠD 233
21.10.2019 SK4120015173 ŠD 236
Obchody s cennými papiermi
Plánované aukcie
Dátum aukcie 3 ISIN 2 Názov CP
27.01.2020 SK4000016655 ŠPP 17
Najbližšie plánované aukcie
Vysvetlivky:
1)Po kliknutí na dátum aukcie sa zobrazí Výsledok aukcie.
2)Po kliknutí na ISIN sa zobrazia Emisné podmienky.
3)Po kliknutí na dátum aukcie sa týždeň pred aukciou zobrazia Aukčné podmienky plánovanej aukcie.