Úvod

Pre vylúčenie pochybností ARDAL upozorňuje, že všetky údaje tu uvádzané majú výlučne informatívny charakter a nemôžu byť použité na právne účely.
Predložené informácie nemajú odporúčací charakter na akékoľvek investovanie alebo predaj štátnych cenných papierov.

ARDAL nezodpovedá za akékoľvek škody, straty, záväzky alebo náklady vzniknuté v dôsledku investičných rozhodnutí vychádzajúcich z údajov tu zverejnených.

Záväzky z istín cenných papierov a úverov
K dátumu 31.01.2021 EUR Priemerný vážený náklad
Emitované dlhopisy 45 850,05 1,90 % p. a.
Emitované ŠPP 615,00 -0,21 % p. a.
Prijaté úvery 3 583,36 1,67 % p. a.
Záväzky spolu 50 048,40 1,85 % p. a.
Emisie Štátny dlh
Vývoj dlhu Rizikové parametre
Zrealizované aukcie a syndikáty
Dátum aukcie 1 ISIN 2 Názov CP
15.02.2021 SK4120009762 ŠD 227
15.02.2021 SK4120013400 ŠD 233
15.02.2021 SK4000017059 ŠD 237
15.02.2021 SK4000017398 ŠD 240
18.01.2021 SK4000017059 ŠD 237
Obchody s cennými papiermi
Plánované aukcie
Dátum aukcie 3 ISIN 2 Názov CP
Najbližšie plánované aukcie
Vysvetlivky:
1)Po kliknutí na dátum aukcie sa zobrazí Výsledok aukcie.
2)Po kliknutí na ISIN sa zobrazia Emisné podmienky.
3)Po kliknutí na dátum aukcie sa týždeň pred aukciou zobrazia Aukčné podmienky plánovanej aukcie.