Accessibility Statement

Toto vyhlásenie bolo vypracované DATUM VYPRACOVANIA VYHLASENIA

Vyhodnotenie súladu webového sídla https://public.ardal.sk/uvod_sk.html s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo posúdené treťou stranou, napr. osvedčenie

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované DATUM REVIZIE.

Spätná väzba a kontaktné informácie

[Opíšte mechanizmus spätnej väzby a uveďte odkaz na tento mechanizmus, ktorý sa má použiť na upovedomenie daného subjektu verejného sektora o problémoch z hľadiska súladu a na vyžiadanie informácií a obsahu, ktoré sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice.]
[Uveďte kontaktné informácie príslušných subjektov/útvarov/osôb, ktoré sú zodpovedné za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci mechanizmu spätnej väzby].

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk